سیاه قلم

خط

چه خوب بود کهتمام کارهای هنرمندان بدست خود آنان صورت می گرفت.